Metody filtracji

W zależności od występujących zanieczyszczeń stosuje się różne metody filtracji wody. Bez wykonania analizy wody ciężko jest określić jaki rodzaj filtracji wody jest wymagany. Dobór technologii uzdatniania wody zależy od jej paramterów wejściowych.
Dobór odpowiedniej metody filtracji zależy od jakości wody. W przypadku wody ze studni należy wykonać analizę wody, która określa pH, twardość, mętność, barwę, zawartość żelaza, manganu, azotanów, siarczanów i chlorków. Łatwiej jest z wodą wodociągową. Woda wodociągowa musi spełniać normy ustalone przez Ministra Zdrowia. Jedyną bolączką użytkowników wody miejskiej jest jej twardość.
Sedymentacja jako metoda filtracji mechanicznej
Woda z zawiesiną i woda oczyszczona

Metod filtracji wody jest wiele…

Sedymentacja

Proces sedymentacji w swoim ścisłym znaczeniu polega na oddzieleniu cząstek od cieczy, w której są zawieszone, przy wykorzystaniu różnicy gęstości pomiędzy substancją, a płynem. Sedymentacja jest skuteczna w przypadku zanieczyszczeń mechanicznych.

Sorpcja

Sorpcja dzieli się na adsorpcję (proces wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów powodujących lokalne zmiany stężenia), absorpcję (pochłanianie substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej), wymianę jonową (wymiana jonów na inne jony tego samego znaku).

Odmanganianie

Proces usuwania z wody nadmiernych ilości manganu wymaga precyzyjnego określenia parametrów fizyko-chemicznych wody w domowej instalacji. W odmanganianiu wody stosuje się starannie wyselekcjonowane filtry z wysokiej jakości złożem odmanganiającym.

Odżelazianie

Odżelazianie wody przeprowadzamy za pomocą odpowiednio dobranych filtrów do wody, w których skład wchodzi zautomatyzowana głowica sterująca i butla wraz ze złożem o ściśle sprecyzowanym przeznaczeniu. Rodzaj urządzenia, a także jego wielkość, wydajność i typ wykorzystanego złoża odżelaziającego dobierane są na podstawie wyników analizy wody docelowego użytkownika. Urządzenia odżelaziające w instalacji wodnej poprzeda się montażem filtrów mechanicznych.

Koagulacja

Proces koagulacji polega na zjawisku łączenia się rozproszonych w wodzie cząsteczek w większe zespoły (agregaty), w celu zmniejszenia rozproszenia danej substancji we wskazanej cieczy. Koagulacja ma na celu przede wszystkim redukcję stopnia mętności wody oraz poprawę jej walorów organoleptycznych. Koagulacja doprowadza ponadto do obniżenia stężenia szkodliwych metali ciężkich, a także usunięcie bakterii i wirusów wiążących się z układami koloidalnymi.

Napowietrzanie

Dostarczanie do wody tlenu poprzez metodę „rura w rurę”, inżektorów lub aeratorów w celu usunięcia w wodzie rozpuszczonych podziemnych gazów. Najprościej mówiąc wodorowęglan żelaza (II) w połączeniu z wodą daje wodorotlenek żelaza (II) i dwutlenek węgla. Pod wpływem napowietrzania wytrąca się osad – wodorotlenek żelaza (III), który usuwa się sedymentacyjnie.

Zmiękczanie

Technologicznie jest to rozpuszczenie soli wapnia, magnezu oraz niektórych wielowartościowych metali. Rodzaje zmiękczania – destylacja, metody termiczne, chemiczne oraz fizykochemiczne (najczęstsza metoda polegająca na zastosowaniu złóż jonowymiennych posiadających zdolność wymiany własnych jonów z jonami w surowej, twardej wodzie).

Dezynfekcja

Technologicznie jest to proces polegający na zastosowaniu lamp UV, których żarniki emitują fale o częstotliwości 254um, które zabijają wszelkie wirusy i bakterie. Lampy UV stosuje się w sytuacji gdy istnieje podejrzenie o obecności w wodzie bakterii Coli oraz innych drobnoustrojów. Można je stosować również w celu ochrony instalacji przed skażeniem wtórnym wody.